SON 12 YILIN SBS VE Devlet Parasız Yatılı Soruları

Genel Hatlarıyla Ülkemiz Hakkında Bilgiler Kültür Çeşitliliğimiz

12.YÜZYIL Edib Ahmed Yüknekî -Atabet ül Hakayık

 

 

 

 

bilim önderleri
(Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el Harezmi)
Harizm 780 - Bağdat 850


Sıfırı bulan, cebire ad, logaritmaya adını veren bilgin

Türk kökenli Matematik ve Astronomi bilginidir. Cebir ve Astronomi bilimlerinde önemli eserler yazmıştır. Harizmi'nin Ahmed, Muhammed ve Hasan adlı üç çocuğu olup, hepsi de Matematik bilimi üzerinde ciddi çalışmalarıyla tanınır.


Hive bölgesinde bir Türk şehri olan Harizm'den Bağdat'a gelerek zamanın alimlerinden ders aldı ve kendini yetiştirdi. Harizmi, zamanın Abbasi Halifesi Me'mun'dan yardım ve destek gördü. Bağdat'taki Saray Kütüphanesi'nin idaresi kendisine verildi. Matematik ve Astronomide araştırmalar yaptı.

Doğu ve Batı ilim aleminde Cebir'e yaptığı katkılarla ün yapıp, tanınan Harizmi; bu sahada ilk eser sahibidir. Eserlerinde Avrupa'nın bilmediği "sıfır"ı kullanıp, cebir işlemlerini geometrik düşüncelerle temellendirdi. Harizmi, "Kitab'ül Muhtasar fi Hesab'il Cebri Mukabele" adlı eserinde, "cebir" kelimesini Matematiğe kazandırdı. Cebir konuları metodik ve sistematik olarak ilk defa ortaya koydu. Zamanın matematiğine yeni bir yön vermiştir.

Latince'ye çevrilip, Avrupa'da yüzyıllarca faydalanılan, "Kitab'ül Muhtasar fi Hesab'il Cebri Mukabele" 'nin Arapça aslıyla Batı dillerine tercümesi Avrupa ve Amerika'da yayınlandı. Eser; bir önsöz, beş bölüm ve bir de ek bölümden meydana geliyordu. Muhteva olarak; birinci ve ikinci dereceden denklemlerin çözüm şekilleri, bilinmeyenleri, çeşitli cebir hesaplamalarını misallerle açıkladıktan sonra; nazari ve tatbiki hesaplama şekilleri, zamanın hükümet işlerine ait hesapların yapılması, kanalların açılması, bina yapımı, esnaf ve tüccar için lüzumlu işaretleri kapsıyordu. İkinci önremli eseri: "Kitab-el Muhtasar fi hisaballindi" isimli kitabıdır. Arapça aslı mevcut olmayan, Cambridge Üniversitesi'nde bulunan ve "Algoritmi de numero indoram" adlı Latince kitaptır. Bugünkü "logaritma" terimi, Harizmi'nin bu eserinde Latince, "algazizmi" olarak geçtiği sanılmaktadır.

Algoritma

Algoritma Alm. Algorithmus (m), Fr. Algoritme (m), İng. Algorithm. Matematikte sayılarla yapılan her türlü hesaplamanın sistematik metoduna verilen genel isim.

Algoritmanın kurucusu dokuzuncu yüzyıl başlarında yaşayan Müslüman-Türk matematik alimi Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el-Harezmi’dir. Matematikçiler için temel olan Kitab-ül Muhtasar fi Hesab-il Cebri ve’l-Mukabele adlı eseri meşhurdur. Kitabın aslı, Oxford’daki Bodliana kütüphanesindedir. Matematikteki şöhreti on altıncı yüzyılda Avrupa’yı etkisi altına almıştır. Harezmi’nin ismi Avrupa’da türlü şekillerle söylenmiştir. Latince’de “Alkhorismi” şeklinde söylenerek bulduğu metod Algoritma (algorizme) olarak literatüre geçmiştir.


Halen kullanılmakta olan; toplama, çıkarma, çarpma, bölme sayılarını en büyük ortak bölenlerini ve en küçük ortak katlarını bulmak gibi bilinen bütün aritmetik işlem metodları birer algoritmadır. Hesap makinalarına yerleştirilen, çeşitli işlemlere ait programlar da birer algoritmadır.

Kitap-ül muhtasar fi hesab-ül cebir vel mukabele adlı yapıtıyla ünlü, matematikçi Ebu Muhammed b. Musa El Harzemi' nin önerdiği bir yöntem olduğundan, Algoritma terimi, onun adından ( Batı dillerindeki adı: Al Korismi) türetilmiştir. Uluslararası kökeni Algoritm'dir.

 

 

OSMANLI KRONOLOJİSİ

 

İLKLER
1. TBMM’nin topraklarını işgal eden düşmanlarına karşı açılan ilk cephe Doğu Cephesi’dir
2. Misak-ı Milli’yi gerçekleştirme yolunda TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarı Gümrü Barış Antlaşması’dır
3. TBMM’nin varlığını tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan’dır
4. TBMM’nin siyasi varlığını ilk tanıyan büyük devlet Sovyet Rusya’dır (Moskova Antlaşması )  
5. TBMM’nin siyasi varlığını ilk tanıyan devlet Ermenistan’dır (Gümrü)
6. TBMM’nin siyasi gücünü tanıyan ilk İtilaf devleti Fransa’dır (Ankara)
7. Doğu sınırı ilk defa Kars Antlaşmasıyla  günümüzdeki haline getirilmiştir
8. Milli mücadeleye saygı duyarak  Anadolu’dan çekilen ilk devlet İtalya’dır (II. İnönü)
9. Mustafa Kemal’in başkomutan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya Savaşıdır
10. Kütahya - Eskişehir savaşları Kurtuluş savaşında alınan ilk ve tek yenilgidir (24 Temmuz 1921)
11. TBMM ordularının katıldığı ilk taarruz savaşı başkomutanlık Meydan Muharebesidir
12. İtilaf devletleri milli mücadelenin başarıya ulaştığını ilk defa Lozan antlaşmasıyla kabul etmiştir
13. Kurtuluş savaşında ilk düzenli ordu batı cephesinde faaliyet göstermiştir
14. Batı cephesinde düzenli ordunun kazandığı ilk askeri başları I.İnönü Zaferidir
15. Güneyde işgalcilere karşı en büyük direniş Fransız ve Ermenilere karşı olmuştur
16. İşgallere karşı tepki olarak düzenlenen ilk miting Adana Kozan’da gerçekleştirilmiştir
17. Yeni Türk Devleti kendi adını ilk kez Gümrü antlaşmasında “Türkiye” olarak belirtmiştir
18. Moskova Antlaşmasıyla Gürcistan’a bırakılan Batum, Misak’ı Milli’den verilen ilk tavizdir
19. Yeni Türk Devletinin ekonomik bağımsızlığını tanıyıp kapitülasyonlardan vazgeçen ilk devlet Sovyet Rusya’dır
20. Doğu sınırlanın kesin olarak çizildiği antlaşma Kars Antlaşmasıdır (13 ekim 1921)
21. Sakarya savaşı TBMM’nin yaptığı son savunma savaşıdır
22. Mustafa Kemal Paşa ordudaki görevinden istifa ettikten sonra askerlik görevine ilk defa Sakarya savaşı ile dönmüştür
23. Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiren antlaşma Mudanya Ateşkes Antlaşmasıdır
24. Osmanlı Devleti’nin fiilen sona erdiren antlaşma Mondros Ateşkes Antlaşmasıdır
25. Kuva-y ı milliye yerine düzenli birliklerin gerekliliğini ispatlayan ilk savaş I. İnönü Savaşıdır  
26. İtilaf devletlerinin TBMM’nin siyasi varlığını ilk kez kabul etmesi Londra Konferansı ile gerçekleşmiştir (21 Şubat-12 Mart 1921)
27. kurtuluş savaşı sırasında İtilaf devletlerinin ilk ve tek şartsız ateşkes teklifi Büyük Taarruz’dan sonradır (26 Ağustos -  18 Eylül 1922)
28. Milli mücadelenin haklılığı ilk kez Londra Konferansında kabul edilmiştir
29. Mudanya Ateşkes Antlaşması İsmet İnönü’nün ilk siyasi başarısıdır (1922)
30. Kurtuluş savaşının askeri safhası sona erip diplomatik safhasının başlaması Mudanya Ateşkes Antlaşması ile gerçekleşmiştir
31. Büyük Taarruz Savaşının kazanılması ile kurtuluş savaşının askeri safhası sona ermiştir
32. Kurtuluş savaşında İstanbul’un TBMM kuvvetlerinin eline geçmesi ilk kez Mudanya Ateşkes Antlaşması ile gerçekleşmiştir
33. TBMM kurtuluş savaşı sırasında ilk dış yardımı Sovyet Rusya’dan almıştır
34. Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye ile Fransa arasındaki savaş hali 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile sona ermiştir
35. TBMM’nin kurtuluş savaşı sırasında gerçekleştirdiği ilk devrim saltanatın kaldırılmasıdır (1 Kasım 1922)
36. İtilaf devletlerin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı Boğazlardır
37. İngilizlerin yalnız olarak işgal ettikleri ilk Osmanlı vilayeti Musul’dur
38. Temsil kurulu TBMM açılıncaya kadar kurtuluş mücadelesini yürüten tek organdır
39. Temsil heyetinin ilk icraatı Ali Fuat Paşa’yı Anadolu  Kuvayı Milliye komutanlığına atanmasıdır
40. Türk halkının kurtuluş savaşına topyekün katılması ilk defa Tekalifi Milliye emirleri ile gerçekleşmiştir
41. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile İstanbul hükümeti itilaf devletlerince ilk defa yok sayılmıştır
42. Lozan’da Türk delegasyonunun kesinlikle taviz vermediği konular  Ermeni Meselesi ve Kapitülasyonlar’ dır  
43. İlk düzenli Kuvayı milliye hareketi batı Anadolu’da (Ayvalık) Yunanlılara karşı başlatılmıştır
44. Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşallik  ve Gazilik unvanları Sakarya Savaşından sonra verilmiştir
45. TBMM, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Doğu Trakya, İstanbul, Boğazlar bölgeleri savaşmadan ele geçirmiştir .

İnkılap Tarihi Önemli Notlar.!
1. Milli mücadelenin başlaması için atılan ilk adım Havza genelgesi’dir.(28 mayıs 1919)
2.  Havza Genelgesi halkı işgallere karşı protesto etmeye çağıran ilk belgedir
3.  Milli irade kavramı ilk defa Amasya Genelgesi’nde ortaya atılmıştır

 

4.  Vatanın kurtuluşu için ortak hareket edileceği ilk defa Amasya Genelgesinde açıklanmıştır
5. Kurtuluş savaşının Amaç Gerekçe ve Yönetimi ilk defa Amasya genelgesinde açıklanmıştır
6. Rejimin değişeceğini belirten ilk karar Amasya Genelgesi’nde yer almıştır
7. Osmanlı Hükümetinin sorumluluğunu yerine getiremediği ilk kez Amasya Genelgesi’nde açıklanmıştır
8.  Amasya Genelgesi Mustafa Kemal’in yayınladığı ilk ihtilal bildirgesidir.
9. İstanbul hükümetine karşı çıkmayı amaçlayan ilk belge Amasya Genelgesidir.
10. Mustafa Kemal Amasya genelgesinden sonra 7-8 Temmuz 1919 tarihinde çok sevdiği askerlik mesleğinden ayrılmıştır.
11. Mustafa Kemal’in başkanlığını yaptığı ilk siyasi oluşum Temsil Heyeti’dir (Erzurum Kongresinde)
12. Manda ve Himaye’nin reddi ile milli egemenliğin koşulsuz gerçekleşeceği ilk defa Erzurum Kongresi ile  duyurulmuştur (23 Temmuz 5 Ağustos 1919)
13. Sivas Kongresinin toplanacağına ilk defa Amasya Genelgesinde karar verilmiştir
14.  Amasya Genelgesinde alınan kararlar ilk defa Erzurum Kongresinde hayata geçirilmiştir
15. Misak-ı Milli sınırları ilk defa Sivas Kongresinde tüm yurttan gelen delegelerin katılımı ile kararlaştırılmıştır
16. Kurulacak olan ulusal iradeye dayalı yeni devletin temelleri ilk defa Erzurum Kongresinde atılmıştır
17. İstanbul Hükümetine alternatif bir hükümet ilk defa Erzurum Kongresinde oluşturulmuştur (Temsil Heyeti)
18. Vatanın bütününü ilgilendiren ilk kararlar Erzurum Kongresinde alınmıştır
19. Sivas Kongresi milli mücadele döneminde toplanan ilk ulusal kongredir .(4- 11 Eylül 1919)
20. Manda ve Himaye fikrinin tüm ulus tarafından reddi ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir
21. Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifa etmesi Temsil heyetinin ilk siyasi başarısıdır.
22.  Ulusal örgütlenme ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir
23. İstanbul hükümeti Anadolu’daki milli mücadele taraftarlarını ilk defa resmi olarak Amasya Görüşmelerinde tanımıştır
24.  Yeni Türk Devletinin ilk meclisi 23 nisan 1923‘de Ankara’da açılmıştır
25. TBMM’nin ilk anayasası 20 Ocak 1921’de kabul edilen Teşkilat- ı Esasi’dir
26. İlk meclisin ve hükümetin başkanı Mustafa Kemal’dir.
27.  İlk hükümetinin üyeleri TBMM arasından seçilmiştir
28. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalara için alınan ilk önlem İhanet-i Vataniye yasasıdır
29. Güçler birliği ilkesi ilk defa I.TBMM’de uygulanmaya başlamıştır
30. Dünya savaşı sonunda İttifak devletleriyle imzalanan son antlaşma Sevr Antlaşmasıdır (1920)
31.  Mustafa Kemal Paşa cumhuriyetin ilk kabinesini kurma görevini İsmet İnönü’ye verdi
32. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının 17 Kasım 1924 yılında kurulmasıyla ilk defa çok partili yaşama geçilmiştir
33. Temsil Heyeti TBMM açılıncaya kadar milli mücadeleyi yürüten tek kurumdur
34. Temsil Heyeti’nin ilk icraatı Ali Fuat Paşa’nın Anadolu Kuvayı Milliye komutanlığına atanmasıdır.
35. Sivas Kongresi sonrasında Damat Ferit Paşa Hükümetinin düşürülmesi Temsil Heyeti’nin kazandığı ilk siyasi  başarıdır
36. Anadolu’daki milli mücadeleyi destekleyen uluslararası ilk siyasi belge Amiral Bristol raporudur
37.  Kurtuluş savaşı sırasında milli sınırlardan ilk kez Erzurum Kongresi’nde söz edilmiştir
38. Manda ve himaye düşüncesinin reddedilmesi ilk defa Erzurum Kongresinde gerçekleşmiştir
39. Temsil Heyeti’nin faaliyetlerini ulusa duyurmak için gerçekleştirilen ilk icraat “İradeyi Milliye” gazetesidir
40.  Kurtuluş mücadelesinin bölgesellikten çıkıp ulusallığa geçmesi ilk defa Erzurum Kongresi ile başlamıştır
41.  Halk temsilcilerinin bir araya gelip kararlar almaya başladığı ilk kongre Erzurum Kongresidir.
42.  TBMM’nin açılması ile İstanbul Hükümeti ilk kez doğrudan yok sayılmıştır
43. Milli egemenlik ilkesi ilk kez TBMM’nin açılması ile hayata geçirilmiştir
44. TBMM, Milli iradeye dayalı ilk  meclistir
45. TBMM’nin çıkardığı  ilk kanun Ağnam vergisidir
46.  Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmeye başlanacağına ilk kez Wilson Prensiplerinde bahsedilmiştir .
47. Mustafa Kemal’in askerlik görevinden istifa edip sivil olarak milli mücadeleye başlaması Erzurum Kongresinden  önce gerçekleşmiştir
48. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla ilk defa Milli Mücadele hareketi başlamıştır
49. Kuva-yı Milliye hareketini Batı Anadolu’da başlatan ilk cemiyet Reddi İlhak Cemiyetidir
50.  Amasya Genelgesi ilk defa Erzurum kongresinde onaylanmıştır
51. TBMM’nin açılmasıyla İstanbul Hükümeti ilk kez doğrudan yok sayılmıştır
52.  Milli mücadeleye yönelik ilk ayaklanma İngilizlerin güdümlü Anzavur Ayaklanmasıdır (1 Eylül 1919)
53. TBMM’nin topraklarını işgal eden düşmanlarına karşı açılan ilk cephe Doğu Cephesi’dir
54. Misak-ı Milli’yi gerçekleştirme yolunda TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarı Gümrü Barış Antlaşması’dır
55.  TBMM’nin varlığını tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan’dır
56. TBMM’nin siyasi varlığını ilk tanıyan büyük devlet Sovyet Rusya’dır (Moskova Antlaşması )
57. TBMM’nin siyasi varlığını ilk tanıyan devlet Ermenistan’dır (Gümrü)
58. TBMM’nin siyasi gücünü tanıyan ilk İtilaf devleti Fransa’dır (Ankara)
59. Doğu sınırı ilk defa Kars Antlaşmasıyla  günümüzdeki haline getirilmiştir
60. Milli mücadeleye saygı duyarak  Anadolu’dan çekilen ilk devlet İtalya’dır (II. İnönü)
61.  Mustafa Kemal’in başkomutan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya Savaşıdır
62. Kütahya - Eskişehir savaşları Kurtuluş savaşında alınan ilk ve tek yenilgidir (24 Temmuz 1921)
63. TBMM ordularının katıldığı ilk taarruz savaşı başkomutanlık Meydan Muharebesidir
64. İtilaf devletleri milli mücadelenin başarıya ulaştığını ilk defa Lozan antlaşmasıyla kabul etmiştir
65. Kurtuluş savaşında ilk düzenli ordu batı cephesinde faaliyet göstermiştir.
66. Batı cephesinde düzenli ordunun kazandığı ilk askeri başları I.İnönü Zaferidir
67.  Güneyde işgalcilere karşı en büyük direniş Fransız ve Ermenilere karşı olmuştur
68. İşgallere karşı tepki olarak düzenlenen ilk miting Adana Kozan’da gerçekleştirilmiştir
69. Yeni Türk Devleti kendi adını ilk kez Gümrü antlaşmasında “Türkiye” olarak belirtmiştir
70. Moskova Antlaşmasıyla Gürcistan’a bırakılan Batum, Misak’ıMilli’den verilen ilk tavizdir
71. Yeni Türk Devletinin ekonomik bağımsızlığını tanıyıp kapitülasyonlardan vazgeçen ilk devlet Sovyet Rusya’dır
72. Doğu sınırlanın kesin olarak çizildiği antlaşma Kars Antlaşmasıdır (13 ekim 1921)
73.  Sakarya savaşı TBMM’nin yaptığı son savunma savaşıdır
74. Mustafa Kemal Paşa ordudaki görevinden istifa ettikten sonra askerlik görevine ilk defa Sakarya savaşı ile dönmüştür
75.  Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiren antlaşma Mudanya Ateşkes Antlaşmasıdır
76.  Osmanlı Devleti’nin fiilen sona erdiren antlaşma Mondros Ateşkes Antlaşmasıdır
77. Kuva-y ı milliye yerine düzenli birliklerin gerekliliğini ispatlayan ilk savaş I. İnönü Savaşıdır
78.  İtilaf devletlerinin TBMM’nin siyasi varlığını ilk kez kabul etmesi Londra Konferansı ile gerçekleşmiştir (21 Şubat-12 Mart 1921)
79. kurtuluş savaşı sırasında İtilaf devletlerinin ilk ve tek şartsız ateşkes teklifi Büyük Taarruz’dan sonradır (26 Ağustos -  18 Eylül 1922)
80. Milli mücadelenin haklılığı ilk kez Londra Konferansında kabul edilmiştir
81. Mudanya Ateşkes Antlaşması İsmet İnönü’nün ilk siyasi başarısıdır (1922)
82. Kurtuluş savaşının askeri safhası sona erip diplomatik safhasının başlaması Mudanya Ateşkes Antlaşması ile gerçekleşmiştir
83. Büyük Taarruz Savaşının kazanılması ile kurtuluş savaşının askeri safhası sona ermiştir.
84. Kurtuluş savaşında İstanbul’un TBMM kuvvetlerinin eline geçmesi ilk kez Mudanya Ateşkes Antlaşması ile gerçekleşmiştir
85. TBMM kurtuluş savaşı sırasında ilk dış yardımı Sovyet Rusya’dan almıştır
86. Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye ile Fransa arasındaki savaş hali 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile sona ermiştir
87.  TBMM’nin kurtuluş savaşı sırasında gerçekleştirdiği ilk devrim saltanatın kaldırılmasıdır (1 Kasım 1922)
88.  İtilaf devletlerin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı Boğazlardır
89.  İngilizlerin yalnız olarak işgal ettikleri ilk Osmanlı vilayeti Musul’dur
90.  Temsil kurulu TBMM açılıncaya kadar kurtuluş mücadelesini yürüten tek organdır
91.  Temsil heyetinin ilk icraatı Ali Fuat Paşa’yı Anadolu  Kuvayı Milliye komutanlığına atanmasıdır
92. Türk halkının kurtuluş savaşına topyekün katılması ilk defa Tekalifi Milliye emirleri ile gerçekleşmiştir
93. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile İstanbul hükümeti itilaf devletlerince ilk defa yok sayılmıştır
94.  Lozan’da Türk delegasyonunun kesinlikle taviz vermediği konular  Ermeni Meselesi ve Kapitülasyonlar’ dır
95. İlk düzenli Kuvayı milliye hareketi batı Anadolu’da (Ayvalık) Yunanlılara karşı başlatılmıştır
96.  Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşallik  ve Gazilik unvanları Sakarya Savaşından sonra verilmiştir
97.  TBMM, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Doğu Trakya, İstanbul, Boğazlar bölgeleri savaşmadan ele geçirmiştir .
98.  Osmanlı topraklarının I. Dünya Savaşında paylaşıldığı ilk gizli antlaşma SykesPicot Antlaşması’dır
99. Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti Arnavutluk’tur (1913)
100. Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet için yapılan ilk girişim Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesidir
101. Bulgaristan’ın sınırlarının ilk defa Ege denizine çıkması I. Balkan Savaşının  sonunda gerçekleşmiştir
102. Türkçülük akımı ilk defa II. Balkan Savaşının sonunda devlet politikası haline gelmiştir
103.  Manda ve himayecilik fikri ilk defa I.Dünya Savaşının sonunda ortaya çıkmaya başlamıştır.
104. Tank, denizaltı, nükleer silahlar ilk defa I.Dünya Savaşında kullanılmıştır
105. Türk milletinin bütününe yönelik yapılabilecek bir işgalin belirtisi ilk kez Mondros Ateşkes Antlaşması’nda ortaya çıkmıştır (30 Ekim 1918)
106. Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilk defa  Osmanlı Devleti fiilen ortadan kalkmıştır
107. Kuvay-ı Milliye deyimini ilk defa İstanbul Milli Kongre Cemiyeti kullanmıştır
108. Mondros Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgallere Türk milletinin ilk tepkisi direniş cemiyetleri kurmak olmuştur
109. Mondros Ateşkesinden sonra ilk işgal edilen yer Musul olmuştur ( İngiltere-3 Kasım 1918)
110. İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesi ilk defa Paris Konferansı’nda kararlaştırılmıştır
111. Kuvay-ı Milliye hareketi ilk defa Yunan işgaline karşı kurulmuştur
112.  Manda ve himaye fikri İtilaf Devletleri tarafından ilk defa Paris Konferansında atılmıştır
113. İşgallere karşı kurulan ilk direniş cemiyeti Trakya Paşaeli Cemiyeti’dir
114.  İşgallere karşı ilk tepki Aralık 1918’de Hatay Dörtyol’da başlamıştır
115. Batıda Yunan işgaline karşı ilk cephe Ayvalık’ta açılmıştır
116. Batıdaki tüm direniş cemiyetleri Balıkesir Kongresinde bir çatı altında toplanmıştır
117.  Milli mücadelenin haklılığı dünyaya duyuran ilk belge Amiral Bristol raporudur.
118.  İşgallere karşı ilk tepki güneyde Fransızlara karşı gerçekleşmiştir
119.  I. Dünya Savaşını bitiren en önemli gelişme ABD’nin savaşa girmesidir
120.  I. Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk toplantı Paris Barış Konferansıdır (1919)
121.  Amiral Bristol Raporu İzmir’in işgaline karşı ilk dış tepkidir
122.  Ulusal bilincin yurt sathına yayılması ilk defa İzmir’in işgaliyle birlikte başlamıştır
123. İtilaf Devletleri arasında Anadolu’nun paylaşımı konusunda ilk görüş ayrılıkları Paris Barış Konferans’ında ortaya çıkmıştır.
124. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında galip geldiği tek cephe Çanakkale cephesidir
125.  İngiliz donanması I. Dünya Savaşı’nda ilk yenilgisini Çanakkale Savaşlarında almıştır (1915)
126. Osmanlıcılık düşüncesi Balkan Savaşlarından sonra ilk defa terk edilmeye başlamıştır
127. Osmanlı ordusunda particilik tartışmaları ilk defa Balkan Savaşları sırasında ortaya çıkmıştır
128.  Osmanlı Devleti’nde Türkçülük akımı ilk defa Balkan Savaşlarından sonra devlet politikası haline gelmeye başlamıştır
129. Ümmetçilik politikasının başarısız olduğu ilk defa Hicaz – Yemen cephesinde alına yenilgilerden sonra anlaşılmıştır
130. Mustafa Kemal Paşa’nın emperyalistlere karşı ilk silahlı mücadelesi Trablusgarb savaşıdır (1911)
131.  Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanan ilk antlaşma Uşi Antlaşmasıdır (1911)
132. Manda ve himayecilik fikri ilk defa I. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkmaya başlamıştır
133. Trablusgarp Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da kaybettiği son toprak parçasıdır
134.  Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerine uymayarak ordusunu terhis etmeyen  tek Osmanlı komutanı Kazım Karabekir Paşa’dır.
135. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında savaştığı ilk taarruz cephesi Kafkas Cephesidir
136. Osmanlı Devleti’nin kaybettiği halde toprak kazandığı tek cephe Kafkas Cephesidir
137. İzmir’de yunan askerlerine kurşun sıkarak Kuvayı Milliye hareketini başlatan gazeteci Hasan Tahsin’dir
138.  I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan ilk barış antlaşması İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanan Versailles’dir
139.  I. Dünya Savaşı sonunda en kazançlı çıkan devlet ABD’dir
140.  I. Dünya Savaşından çekilen ilk devlet Japonya’dır
141.  İtilaf Devletlerinin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı Boğazlardır.
142. İngilizlerin yalnız olarak işgal ettiği ilk Osmanlı Vilayeti Musul’dur
143. Arapların Hıristiyan azınlıktan sonra Osmanlı yönetiminden ayrılması ilk defa I. Dünya savaşından sonra gerçekleşmiştir
144.  Sivil savunma teşkilatının kurulması gerekliliği ilk defa I. Dünya Savaşından sonra ortay çıkmıştır
145.  Milli mücadele döneminde en uzun süre işgal altında kalan şehir İstanbul’dur
146.  Tank, denizaltı ve kimyasal silahlar ilk defa I. Dünya savaşında kullanılmıştır
147.  I. Dünya Savaşından çekilen ilk ittifak devleti Bulgaristan’dır

aşagıdaki notlar

http://www.bilgiadres.com/kpss-tarih-pratik-bilgiler  den alıntıdır

Balkan Savaşları sonunda kaybettiğimiz toprak MAKEDONYA **** I.Balkan Savaşındaki durumdan faydalanarak bağımsızlığını ilan eden ARNAVUTLUK **** Balkan Savaşı sonrasında Girit’in hangi devlete ait olduğunu kabul etti YUNANİSTAN **** I.Balkan Savaşında hangi devletlerle savaşmıştır : BULGARİSTAN, YUNANİSTAN, SIRBİSTAN, KARADAĞ *** I.Dünya Savaşı sırasında Kapitülasyonları tek taraflı kaldırdığını ilan etti. *** Anlaşma Devletleri tarafınsan Osmn.Devlt.nin savaştaki varlığına son vermek amacıyla ÇANAKKALE Cephesi açılmıştır ve Osmanlı yalnız bu cephede başarılı olmuştur *** Rusyanın I.Dünya Savaşından çeilmesi ile KAFKAS CEPHESİ kapanmıştır. *** Vatan topraklarının azınlıklara verilmesi düşüncesine ve bununla ilgili eylemlere karşı kurulan direniş cemiyetleri : Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti,İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti,İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti,Kilikyalılar Cemiyeti,Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti,Trabzon Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti, Doğu Anadolu (Şark Vilayetleri) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Milli Kongre Cemiyeti , Anadolu Kadınları Müfaaa-i Vatan Cemiyeti, Gizli Karakol Cemiyeti **** Yaptığı araştırmalarda Anadoluda Rumların çoğunlukta olmadıkları sonucu ortaya çıkartmıştır AMİRAL BRİSTOL ***** Erzurum Kongresine delege gönderen iller : Van, Trabzon, Sivas, Bitlis, Erzurum **** Kurtuluş Savaşında ulusal mücadeleye, kuvayı milliyeye karşı yapan yayınlar Peyam-i Sabah, İstanbul, Aydede, Alemdar, Güleryüz, Ümit, Aydınlık, Zincirbent, Cumhuriyet, İrşad, Tan, Yeni Dünya, Şarkın Sesi, Ferda, Zafer, Hatif *** Kurtuluş Savaşının plan ve programı AMASYA GENELGESİnde belirlenmiştir. *** Sivas Kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur,,, Batı Cephesi Umum Kuvayı Milliye Komutanlığına ALİ FUAT CEBESOY getirilmiştir ,,, alınan kararları uygulama görevi TEMSİLCİLER KURULUNA **** Türk Ordusu hangi savaşlarda istediği sonuçları elde etmiştir : I.İnönü, II.İnönü, **** Şeyh Sait İsyanı ile kapatılan parti : Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. (Takrir-i Sükun a yanılarak)*** Türkiyede Kabine sistemine Cumhuriyetin ilan edilmesi ile geçilmiştir. **** Yeni Türk Devletinde Darülfunun yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. **** TC. de İlk genel nüfus sayımı 1927 yılında. **** II.Balkan Savaşında geri alınan topraklar EDİRNE, KIRKLARELİ *** Kurtuluş savaşında sömürge amacı olmayan ve bağımsızlığa saygılı bir devletten ekonomik yardım alınabileceği ilk kez ERZURUM KONGRESİnde yer almıştır *** TBMM tarafından onaylanan antlaşmalar : Kars, Ankara, Moskova,Afganistan Dostluk ve Barış, Gümrü, Lozan Barış Antlaşması, **** TBMM’nin resmi yayın organı : Cerideiremiye **** TBMM tarafından çıkartılan Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na göre hain ilan edilen ilk kişi DAMAT FERİT PAŞA *** I.TBMM’de yer alan gruplar : Yeşil ordu, Türkiye Komünist Fırkası, Türkiye Halk İştirakîyun Fırkası, Halk Zümresi, Tesanüd, İstiklâl, Islahat, İttihatçı, Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti, Müdafaa-i Hukuk *** TBMM’yi ilk tanıyan Avrupalı devlet RUSYA *** Antlaşma Devletleri Sevr Antlaşmasının taslağını San Remo Konferansında hazırlamışlardır *** Kurtuluş Savaşında Komutanlar : Doğu Cephesi .. Kazım Karabekir – Batı Cephesi … İsmet İnönü, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele **** İstiklal Marşı I.İnönü Muharebesinin ardından kabul edilmiştir *** Kurtuluş savaşında Batum Moskova Antlaşması ile Misakımilli sınırları dışında kalmıştır ve bu antlaşmada Lozan Antlaşmasından önce kapitülasyonların kaldırılmasına yönelik ilk kez bir hüküm yer almıştır *** İsmet İnönü Tuğgeneral rütbesini almasında I.İnönü savaşıetkili olmuştur *** Türkiyedeki yabancıların hukuki alandaki ayrıcalıklı durumu Lozan Antlaşmasının imzalanmasıyla sonra ermiştir. *** Mudanya Ateşkes Antlaşmasının ana görüşme konusu Trakya’nın boşaltılması dır **** Kurtuluş Savaşında Kafkas cumhuriyetleri ile Kars Antlaşmasının imzalanmasına Sakarya Savaşı etkili olmuştur *** I.İnönü savaşının ardından Antlaşma Devletleri Sevr Antlaşmasında değişiklik yapmak amacıyla Londra Konferansını toplama gereğini duymuştur *** Trablusgarp Savaşı öncesi Rusya ve İtalya’nın birbirlerinin karşılıklı çıkarlarını tanıdıklarını antlaşma RACCOGINI *** Uşi Antlaşmasıyla Kuzey Afrikadaki varlığı sonar ermiştir ve Trablusgarp ve Bingazi, Rodos ve Onikiada (geçici) İtalya’ya bırakılmıştır **** Lozan Barış Antlaşmasıyla Rodos ve Onikiada İtalyaya verildi *** Doğu sınırının şekillenmesinde Moskova ve Gümrü Antlaşmaları etkili olmuştur *** İstanbul ve Boğazlar Mudanya Ateşkes Antlaşmasıyla TBMM Yönetimine bırakılmıştır *** II.TBMM 1923-1927 yıllarında faaliyet göstermiştir. *** Cumhuriyet Halk Fıkrasının kuruluş tarihi Türk Ordularının İzmir’e Girişi olarak seçilmiştir.**** İlk Muhalif Parti Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Kazım Karabekir tarafından kurulmuştur **** Şeyh Sait İsyanının çıkmasında önemli rolü İNGİLTERE oynamıştır *** Atatürk Dönemi Muhalefet Partileri : Serbest Cumhuriyet Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası **** Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Hükümet tarafından kapatılmıştır *** Misakımilli’de Elviye-i Selase ve Batı Trakyada halk oylaması yapılmasına karar verilmiştir. *** Lozan Antlaşmasında Kıbrısın yönetimi İngilitereye verilmiştir *** Türk Tarih kurumunun kurulması ve Türk Dili Tetkik Cemiyetinin kurulması MİLLİYETÇİLİK İlkesi gereğidir *** Laiklik 1937 yılında devletin temel ilkelerinden biri olmuştur *** Milliyetçilik ve Halkçılık Cumhuriyetçilik ilkesinin doğal sonucudur *** Sümerbank ve Etibank Devletçilik ilkesi uygulamaları doğrultusunda kuruldu *** Teşvik-i Sanayi Kanunun başarısız olması Devletçilik uygulamasını zorunlu hale getirmiştir. *** I.TBMM Döneminde devlet yönetimindeki ikililiğe son vermek amacıyla SALTANAT kaldırılmıştır *** Türk Denizlerinde yolcu ve yük taşıma hakkının yalnızca Türk Girişimcilere ait olması KABOTAJ KANUNU’nun çıkarılmasıyla sağlanmıştır **** Yeni Türk devletinde bakanların başkabakn tarafından seçilmesi Cumhuriyetin ilanıyla sağlanmıştır *** T.C.nde hukuk alanında yapılan inkılapların temelini Medeni Kanun oluşturur *** Atatürk dönemimde para-kredi piyasasını canlandırmak için kurulan ilk özel banka İŞ BANKASI **** Halifeliğin kaldırılmasıyla aynı gün yasalaşan kanunlar : Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması *** Türk kadını 1926 yılında çıkarılan Medeni Kanun ile Mahkeme tanıklığında erkek ile eşit hakka sahip olma hakkına kavuşmuştur *** Yeni Türk harfleriyle ilk gazete MARDİN *** Türkiye Musulun geleceği ile en çok İngiltere ile sorun yaşamıştır ** Türkiye 1932 de Milletler Cemiyetine üye olmuştur *** Fransa ile Türkiye arasında sorun olan konular : Yabancı okullar, Devlet borçları, Demir yolları, Bozkurt ve Lotus gemilerinin çarpışması **** Ege Denizine inme politikası nedeniyle Balkan Antantı’na katılmayan devlet BULGARİSTAN *** Türkiye Musul’un geleceği ve Nüfus mübadelesinden kaynaklanan sorunları Milletler Cemiyetinde görüşme gereği duymuştur *** 1926 yılında imzalanan Ankara Antlaşmasıyla MUSUL Misakımilli sınırları dışında kalmıştır *** 1936 yılında Montröde imzalanan sözleşmeyle Boğazlar Komisyonuna son verildi. *** ABD II.Dünya Savaşı sonrası Sovyet Rusya’ya karşı Türkiye ve Yunanistan’ı TRUMAN DOKTRİNİ ile kendi yanında tutmaya çalışmıştır *** İlk Çok partili seçim 1946 yılında gerçekleştirilmiştir ***** I.Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli Antlaşma MAC MAHON *** Çok partili siyasal hayata Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması ile geçiş denemesi yaşanmıştır *** 1924 Anayasasında 1946 yılında yapılan değişiklikle tek dereceli seçim sistemine geçilmiştir.

ATATÜRK :

Döneminde gerçekleşmiştir Kabine Sisteminin uygulanması, Cumhurbaşkanının Meclis içerisinden Meclis tarafından seçilmesi , Devlet eliyle temel sanayinin kurulması, İlk özel bankanın kurulması, Türkiyenin Milletler Cemiyetine üye olması *** Döneminde kurulmuştur : İstanbul Üniversitesi, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Dil ve Tarih – Çoğrafya Fakültesi, Ankara Hukuk Fakültesi, Hatay Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, **** Cumhuriyetin ilanından sonra almıştır ; Başöğretmenlik, İstiklal Madalyası, **** Kurulmasında aktif rol almıştır : VATAN VE HÜRRİYET CEMİYETİ, ANADOLU ve RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ **** Ordu Müfettişliğinden ve askerlik mesleğinden AMASYA GENELGESİ’nin ardından istifa etmiştir. **** Ordu Müfettişi olarak Samsun Raporu, Havza Genelgesi ve Amasya Genelgesini yayınlamıştır. *** Sakarya Savaşından sonra Gazi ve Mareşal unvanlarıyla anılmaya başlanmıştır *** Millet Mekteplerinin Başöğretmeni Unvanına sahiptir ***